; MTRS Teacher


เส้นทางเข้าถึงข้อมูล : จัดการระบบ / รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน
รายวิชาที่เรียน วันเวลาที่เรียน ครูผู้สอน ห้องเรียน จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว ที่ว่าง
ส20251 เศรษศาสตร์เบื้องต้น อังคาร คาบ 5-6 ครูปนัสยา ตัญญะ B706 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส20202 กฎหมายว่าด้วยบุคคล อังคาร คาบ 5-6 ครูธิติพร รัตนสิทธินันท์ B602 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส20219 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด อังคาร คาบ 5-6 ครูมลินี ขาวฤกษ์ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส20234 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย อังคาร คาบ 6 ครูสุนารี หัตถนิรันดร C211 รับ : 30 จอง : 18 ที่ว่าง : 12 ยังไม่เต็ม
ท20206 ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูพัชรมัย แสนสุข (กลุ่ม 1) B711 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท20206 ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว อังคาร คาบ 5-6 กลุ่ม 2 ครูสุพัตรา ประมาณพล (กลุ่ม 2) B711 รับ : 30 จอง : 13 ที่ว่าง : 17 ยังไม่เต็ม
ท20209 วาทการ จันทร์ คาบ 6-7 ครูศศิธร นารินนท์ B709 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท20204 วรรณกรรมปัจจุบัน อังคาร คาบ 6 ครูนวรัตน์ พันธ์แวงมนต์ ฺB503 รับ : 30 จอง : 0 ที่ว่าง : 30 ยังไม่เต็ม
ค20216 ตรรกศาสตร์ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูกุลธิดา ศิลาคำ (กลุ่ม 1) - รับ : 30 จอง : 16 ที่ว่าง : 14 ยังไม่เต็ม
ค20216 ตรรกศาสตร์ อังคาร คาบ 5-6 กลุ่ม 2 ครูกุลธิดา ศิลาคำ (กลุ่ม 2) - รับ : 30 จอง : 20 ที่ว่าง : 10 ยังไม่เต็ม
ค20205 ทฤษฎีจำนวน จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูอัชญา น่วมสุวรรณ (กลุ่ม 1) A614 รับ : 30 จอง : 22 ที่ว่าง : 8 ยังไม่เต็ม
ค20205 ทฤษฎีจำนวน จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูพรไพร บุญรังษี (กลุ่ม 2) A614 รับ : 30 จอง : 10 ที่ว่าง : 20 ยังไม่เต็ม
ค20215 ระบบเลขฐาน อังคาร คาบ 5-6 ครูรัตน์ชณิดา สีเหลือง B704 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ค20217 เซต อังคาร คาบ 5-6 ครูภัทราภรณ์ รณศิริ A614 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว20232 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูกาญจนา รักษาสุข (กลุ่ม 1) B208 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว20232 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย อังคาร คาบ 5-6 กลุ่ม 2 ครูเบญจวรรณ ปรางศรี (กลุ่ม 2) B208 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ว20228 โภชนาการในวัยต่างๆ จันทร์ คาบ 6-7 ครูวิชญะ ตัญญะ C710 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว20243 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์ อังคาร คาบ 5-6 ครูอรรตชา ใจอารีย์ B207 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว20236 การภาพยนต์เบื้องต้น อังคาร คาบ 6 ครูประวัติ ศรีระสา A310 ห้องคอมพิวเตอร์ รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ง20217 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช จันทร์ คาบ 6-7 ครูนุสบา ครุฑแจ่ม อาคารการงาน รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ง20213 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช อังคาร คาบ 5-6 ครูชาทินี ชัยสงคราม C508 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ญ20209 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น จันทร์ คาบ 6-7 ครูตระการ ปลื้มชัย c301 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
อ20202 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม จันทร์ คาบ 6-7 ครูปนัดดา ทศธำรมย์ C711 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
อ20204 วรรณกรรมเด็ก จันทร์ คาบ 6-7 ครูมงคล สุกใส B709 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
อ20205 วรรณกรรมฉบับแปลภาษาอังกฤษ อังคาร คาบ 6 ครูมงคล สุกใส B710 รับ : 30 จอง : 25 ที่ว่าง : 5 ยังไม่เต็ม
อ20213 การอ่านอย่างกว้างขว้าง (Extensive Reading) อังคาร คาบ 5-6 ครูการ์ตีนี นันทะภาค B702 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
จ20208 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน อังคาร คาบ 5-6 ครูนงนภัส อัตถสิทธ์ A307 รับ : 30 จอง : 23 ที่ว่าง : 7 ยังไม่เต็ม
ศ20214 ศิลปะถ่ายภาพ จันทร์ คาบ 6-7 ครูธวัช ชินศรี A320 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ศ20203 เทคโนโลยีดนตรี จันทร์ คาบ 6-7 ครูสุพัตรา ศักดิ์สันเทียะ A302 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ศ20237 การออกแบบ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูคงขวัญ อ่วมบุญ (กลุ่ม 1) A317 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ศ20237 การออกแบบ อังคาร คาบ 5-6 กลุ่ม 2 ครูคงขวัญ อ่วมบุญ (กลุ่ม 2) A317 รับ : 30 จอง : 26 ที่ว่าง : 4 ยังไม่เต็ม
ศ20223 นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน อังคาร คาบ 5-6 ครูณัฐณิชา เอี่ยมทอง A 318 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ศ20201 สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์ อังคาร คาบ 5-6 ครูยุทธนา ทรัพย์ทวี - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ศ20227 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน อังคาร คาบ 6 ครูรัชนก พูลพิพัฒน์ A302 รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
พ20204 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูสิริกร อภิญ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ20204 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ อังคาร คาบ 5-6 กลุ่ม 2 ครูสิริกร อภิญ - รับ : 30 จอง : 23 ที่ว่าง : 7 ยังไม่เต็ม
พ20213 กลุ่มกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว จันทร์ คาบ 6-7 ครูปวเรศ ชัยสิทธิ์ - รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
พ20214 กลุ่มกีฬาไทย จันทร์ คาบ 6-7 ครูปัณณวิชญ์ กล้าหาญ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ20207 การออกกำลังกาย อังคาร คาบ 6 ครูปัณณวิชญ์ กล้าหาญ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ20202 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย อังคาร คาบ 5-6 ครูณิชตา สิงห์โตหิน - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส22285 อาหารที่ขึ้นชื่อของภาคตะวันออก จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูลักขณา โพธิสัตย์ C305 รับ : 30 จอง : 27 ที่ว่าง : 3 ยังไม่เต็ม
ส22285 อาหารที่ขึ้นชื่อของภาคตะวันออก จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูกิตติ สันนิพิจ C305 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส22284 ประเพณีและวัฒนธรรม จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูเอนก ทะยอมใหม่ B505 รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
ส22284 ประเพณีและวัฒนธรรม จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูกรรวี หอมสุวรรณ B505 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท22204 วรรณคดีพื้นบ้าน จันทร์ คาบ 6-7 ครูอรอุมา เกตุสุวรรณ ห้อง Kids Zond รับ : 30 จอง : 6 ที่ว่าง : 24 ยังไม่เต็ม
ท22202 จับประเด็นเน้นตีความ จันทร์ คาบ 6-7 ครูปิ่นแก้ว ชาญสูงเนิน ห้อง Kids zone รับ : 30 จอง : 14 ที่ว่าง : 16 ยังไม่เต็ม
ค22214 การแยกตัวประกอบของพหุนาม จันทร์ คาบ 6-7 ครูจุฑารัตน์ บุญหวาน B607 รับ : 30 จอง : 15 ที่ว่าง : 15 ยังไม่เต็ม
ค22216 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว จันทร์ คาบ 6-7 ครูสุดาพร แก้วคำ A607 รับ : 30 จอง : 6 ที่ว่าง : 24 ยังไม่เต็ม
ว20230 อาหารเพื่อสุขภาพ จันทร์ คาบ 6-7 ครูวิจิตรา ท่องคง C409 รับ : 30 จอง : 26 ที่ว่าง : 4 ยังไม่เต็ม
ว20227 วิทยาภูมิคุ้มกัน จันทร์ คาบ 6-7 ครูปิยมาศ คงศรี C607 รับ : 30 จอง : 21 ที่ว่าง : 9 ยังไม่เต็ม
ว22288 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จันทร์ คาบ 6-7 ครูจิรวัฒน์ ชายท้าว B207 รับ : 30 จอง : 21 ที่ว่าง : 9 ยังไม่เต็ม
ว22298 Computer and Applications. จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูวราลักษณ์ พงษ์พันธ์ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว22298 Computer and Applications. จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูพักตร์จิรา ปรารมภ์ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ง22264 อาหารว่างไทย จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูทิตพล แย้มชุติ C508 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ง22264 อาหารว่างไทย จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูชาทินี ชัยสงคราม C508 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ง22266 งานปูนเบื้องต้น จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูสุริยนต์ สำราญ D101 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ง22266 งานปูนเบื้องต้น จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูอดิศร พรมสุรีย์ D101 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
จ22206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 จันทร์ คาบ 6-7 ครูศิริขวัญ อูปคำแดง c201 รับ : 30 จอง : 13 ที่ว่าง : 17 ยังไม่เต็ม
ศ22224 ใส่ลายป้ายสี2 จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูปิยะนารถ จอมผล A318 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ศ22224 ใส่ลายป้ายสี2 จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูณัฐนรี จงจุดเทียน A318 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ22230 ตะกร้อ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูทวีพงศ์ วงศ์สิงห์ - รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
พ22230 ตะกร้อ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูพรสวรรค์ ศิริโสม - รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
พ22226 โปโลน้ำ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูใหม่ มีราศรี - รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
พ22226 โปโลน้ำ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูนพเดช ชำกรม - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส23286 การส่งเสริมบุคลิกภาพ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูสายฝน จักมา B410 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส23286 การส่งเสริมบุคลิกภาพ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูนภาพร แย้มกลิ่น B410 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ส23287 อาเซียนศึกษา จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูสิริพร คำศรี C304 รับ : 30 จอง : 27 ที่ว่าง : 3 ยังไม่เต็ม
ส23287 อาเซียนศึกษา จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูธนธรณ์ อายุยืน C304 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท23202 ภาษาถิ่นไทย จันทร์ คาบ 6-7 ครูสุภาภรณ์ ดีการ B202 รับ : 30 จอง : 18 ที่ว่าง : 12 ยังไม่เต็ม
ท23204 นันทนาการภาษาไทย จันทร์ คาบ 6-7 ครูดวงกมล แซ่ฮู่ B202 รับ : 30 จอง : 8 ที่ว่าง : 22 ยังไม่เต็ม
ค23216 แคลคูลัสเบื้องต้น จันทร์ คาบ 6-7 ครูวรารัตน์ เรืองชาญ C303 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ค23214 ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม จันทร์ คาบ 6-7 ครูคณิต 1 C302 รับ : 30 จอง : 10 ที่ว่าง : 20 ยังไม่เต็ม
ว23246 พฤกษาน่ารู้ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูอุมาพร ถูวัดศรี - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว23246 พฤกษาน่ารู้ จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูชนากานต์ เสนคราม - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว23296 Web Development จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูอศัลยา สุทธิ์ถวิลบุญ A402 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว23296 Web Development จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 นางสาวสุกัญญา อรัญวงศ์ A402 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว23298 Men and Women จันทร์ คาบ 6-7 ครูสุนันทา เชือนรัมย์ ห้อง B205 รับ : 30 จอง : 26 ที่ว่าง : 4 ยังไม่เต็ม
ง23264 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูสันติ ศรีเดช - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ง23264 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูพัฒิยา โชติศรีพันธุ์พร - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
จ23206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 จันทร์ คาบ 6-7 ครูนงนภัส อัตถสิทธ์ A307 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ศ23224 แฟชั่นดีไซน์ 2 จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูชิสา น้ำเพ็ชร ห้องสมุด รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ศ23224 แฟชั่นดีไซน์ 2 จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูอัครพล อินทร์สุวรรณ ห้องสมุด รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ23226 วู้ดบอล จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูชัยณรงค์ เพลิงสงเคราะห์ โรงยิม รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ23226 วู้ดบอล จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูชัชวาล คงแจ้ง โรงยิม รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
พ23230 เทควันโด จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูวิภาวัลย์ แสนสุข - รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
พ23230 เทควันโด จันทร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูถิรวัฒน์ แย้มกลิ่น - รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ท30211 วรรณกรรมท้องถิ่น พุธ คาบ 7 ครูณัฐธยาน์ แก้วงาม C311 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท30212 วรรณกรรมวิจารณ์ พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูณัชชา เขียวมาก B202 รับ : 30 จอง : 25 ที่ว่าง : 5 ยังไม่เต็ม
ท30212 วรรณกรรมวิจารณ์ พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูกิตติภพ ขวัญบุรี B202 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ท30210 วรรณคดีนิทาน พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูกุลนารี เสียงเสนาะ A501 รับ : 30 จอง : 16 ที่ว่าง : 14 ยังไม่เต็ม
ท30210 วรรณคดีนิทาน ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูอัญชลี โคณะบาล A501 รับ : 30 จอง : 8 ที่ว่าง : 22 ยังไม่เต็ม
ค30211 ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็นขั้นสูง พุธ คาบ 7 ครูณัฏฐณิชา สางาม - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ค30212 ตะลุยโจทย์เลขยกกำลัง พุธ คาบ 7 ครูสุดาพร แก้วคำ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ค30208 ทฤษฎีกราฟเบื้อต้น พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูสุภาภรณ์ เนื้องาม - รับ : 30 จอง : 10 ที่ว่าง : 20 ยังไม่เต็ม
ค30208 ทฤษฎีกราฟเบื้อต้น ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูคณิต 1 - รับ : 30 จอง : 0 ที่ว่าง : 30 ยังไม่เต็ม
ค30207 ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติพิชิตวงกลม พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูนิรชา เย็นไทย A604 รับ : 30 จอง : 20 ที่ว่าง : 10 ยังไม่เต็ม
ค30207 ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติพิชิตวงกลม พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูวรารัตน์ เรืองชาญ A604 รับ : 30 จอง : 0 ที่ว่าง : 30 ยังไม่เต็ม
ว30247 ชีวะเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พุธ คาบ 7 ครูเอนดู พรมรักษา C409 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว30249 การประเมินภาวะโภชนาการ พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูศรีกมล ดอกเข็มกลาง A203 รับ : 30 จอง : 26 ที่ว่าง : 4 ยังไม่เต็ม
ว30249 การประเมินภาวะโภชนาการ พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูเปรมฤดี นามเทพา A203 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ว30246 โภชนาการชุมชน พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูธนากร สุรชาติเมธากุล A221 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว30285 การสร้างโครงสร้างเรื่องและออกแบบตัวละคร พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูวรวุฒิ คนรู้ A401 รับ : 30 จอง : 19 ที่ว่าง : 11 ยังไม่เต็ม
ว30245 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ศุกร์ คาบ 6-7 ครูชีววิทยา 1 A1213 รับ : 30 จอง : 21 ที่ว่าง : 9 ยังไม่เต็ม
ว30287 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน ศุกร์ คาบ 6-7 ครูอศัลยา สุทธิ์ถวิลบุญ A211 รับ : 30 จอง : 16 ที่ว่าง : 14 ยังไม่เต็ม
ส30241 ครบเครื่องเรื่องลงทุน พุธ คาบ 7 ครูธนธรณ์ อายุยืน A1513 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส30249 การโฆษณาเพื่อการค้าสมัยใหม่ พุธ คาบ 7 ครูรัตนวรรณ กิจวิรัตนาวา - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส30262 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูจิระเดช ทองเกิด A613 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ส30262 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูหทัยชนก ศรีทอง A613 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส30222 กฎหมายการตลาด พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูสุภาวดี อินทรศิริ A513 รับ : 30 จอง : 15 ที่ว่าง : 15 ยังไม่เต็ม
ส30222 กฎหมายการตลาด พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูอมราวดี บุตรเสมียน A513 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
พ30214 ผู้นำสันทนาการ พุธ คาบ 7 ครูชาญวุฒิ ประยูรชาญ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ30209 การฝึกด้วยน้ำหนัก พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูนที เพียรชอบ โรงยิม รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ30203 กลุ่มกรีฑา พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูชาญวุฒิ ประยูรชาญ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ30203 กลุ่มกรีฑา ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูพรสวรรค์ ศิริโสม - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ30212 ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูวิภาวัลย์ แสนสุข - รับ : 30 จอง : 2 ที่ว่าง : 28 ยังไม่เต็ม
พ30212 ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูวิรัช คงอ่ำ - รับ : 30 จอง : 0 ที่ว่าง : 30 ยังไม่เต็ม
พ30213 การจัดการกิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬา ศุกร์ คาบ 6-7 ครูนที เพียรชอบ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ศ30205 การแกะสลักในงานประติมากรรม พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูอัครพล อินทร์สุวรรณ A319 รับ : 30 จอง : 22 ที่ว่าง : 8 ยังไม่เต็ม
ศ30205 การแกะสลักในงานประติมากรรม พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูรุ่งทิพย์ สัมพันธ์อำนวย A319 รับ : 30 จอง : 7 ที่ว่าง : 23 ยังไม่เต็ม
ศ30218 การติดตั้งและการใช้ระบบเครื่องเสียงสำหรับการจัดงาน พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูธีรพงศ์ สุคตะ ตึกดนตรี (บริเวณข้างศูนย์ศิลป์) รับ : 30 จอง : 15 ที่ว่าง : 15 ยังไม่เต็ม
ศ30214 ศิลปะวิดีทัศน์ พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูยุทธนา ทรัพย์ทวี - รับ : 30 จอง : 23 ที่ว่าง : 7 ยังไม่เต็ม
ศ30213 โสตศิลป์ พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูพรเทพ เพิ่มสมบัติ A317 รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
ง30264 การจัดจานอาหารแบบสร้างสรรค์ พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูปรียา เนียมทับทิม C506 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ง30264 การจัดจานอาหารแบบสร้างสรรค์ ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูปรียา เนียมทับทิม C506 รับ : 30 จอง : 24 ที่ว่าง : 6 ยังไม่เต็ม
ง30243 เทคโนโลยีเกษตรกรรมในเมือง พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูเพ็ญพิชชา วัฒนพัทธิ์ C508 รับ : 30 จอง : 26 ที่ว่าง : 4 ยังไม่เต็ม
ง30243 เทคโนโลยีเกษตรกรรมในเมือง ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูเพ็ญพิชชา วัฒนพัทธิ์ C508 รับ : 30 จอง : 8 ที่ว่าง : 22 ยังไม่เต็ม
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ พุธ คาบ 7 ครูธิดารัตน์ สีใส A612 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
อ30207 การอ่านอย่างกว้างขวาง พุธ คาบ 7 ครูอนุวัฒน์ วิเชียรวัฒน์ A609 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
อ30202 วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษยอดนิยม พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูวริศรา รื่นรมย์ A609 รับ : 30 จอง : 24 ที่ว่าง : 6 ยังไม่เต็ม
อ30202 วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษยอดนิยม ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูอนุวัฒน์ วิเชียรวัฒน์ A609 รับ : 30 จอง : 3 ที่ว่าง : 27 ยังไม่เต็ม
จ30202 วัฒนธรรมการค้าของจีน พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูนงนภัส อัตถสิทธ์ A307 รับ : 30 จอง : 1 ที่ว่าง : 29 ยังไม่เต็ม
จ30202 วัฒนธรรมการค้าของจีน พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 2 Jia Bo A307 รับ : 30 จอง : 24 ที่ว่าง : 6 ยังไม่เต็ม
ญ30201 การฟังภาษาญี่ปุ่น 1 ศุกร์ คาบ 6-7 ครูนฤมล  ชื่นแผ้ว C509 รับ : 30 จอง : 16 ที่ว่าง : 14 ยังไม่เต็ม
ท30205 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม พุธ คาบ 7 ครูสุพัตรา ประมาณพล B505 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ท32208 นิทานชาดก ศุกร์ คาบ 6-7 ครูอักษรสุดา คำแสนเดช A409 รับ : 30 จอง : 0 ที่ว่าง : 30 ยังไม่เต็ม
ค30213 พื้นฐานการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ พุธ คาบ 7 ครูจิราพร ทิพนัด A406 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ค32208 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูศักดิภัทร แสงสุรศักดิ์ A506 รับ : 30 จอง : 17 ที่ว่าง : 13 ยังไม่เต็ม
ว30248 ชีวเคมีของเวชสำอาง พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูยุพิน ก๋งอิ่ม B205 รับ : 30 จอง : 22 ที่ว่าง : 8 ยังไม่เต็ม
ว30248 ชีวเคมีของเวชสำอาง พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูปัทมาวรรณ พันธุ์ลือ B205 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ว32244 จุลชีววิทยา 2 พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูสุดารัตน์ เขตร์สุวรรณ์ A1213 รับ : 30 จอง : 14 ที่ว่าง : 16 ยังไม่เต็ม
ว32258 พัฒนาการและความต้องการของมนุษย์ พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูสุวนันท์ บุราณรมย์ A220 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว32283 Graphic Design พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูณิชา ไชยพันโท B204 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว32283 Graphic Design ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูณิชา ไชยพันโท B204 รับ : 30 จอง : 27 ที่ว่าง : 3 ยังไม่เต็ม
ส30263 อารยธรรมโลก พุธ คาบ 7 ครูวาสินี ศรีกานนท์ A509 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส32242 กฎหมายเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูกาญจนา ศรีนาก A513 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ส32242 กฎหมายเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูปรียาพร สุวรรณสถิตย์ A513 รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
ส32284 ปรากฎการณ์ธรรมชาติของโลก พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูหทัยชนก ศรีทอง A613 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ส32284 ปรากฎการณ์ธรรมชาติของโลก ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูรัตนวรรณ กิจวิรัตนาวา A613 รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
พ32218 บาสเกตบอล พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูวิรัช คงอ่ำ โรงยิม รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
พ32218 บาสเกตบอล พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูนที เพียรชอบ โรงยิม รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ32216 ฟุตซอล พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูทวีพงศ์ วงศ์สิงห์ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ32216 ฟุตซอล ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูชาญวุฒิ ประยูรชาญ - รับ : 30 จอง : 23 ที่ว่าง : 7 ยังไม่เต็ม
ศ30225 นาฏยศิลป์อีสานและล้านนา พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูณัฐณิชา เอี่ยมทอง A305 รับ : 30 จอง : 18 ที่ว่าง : 12 ยังไม่เต็ม
ศ30225 นาฏยศิลป์อีสานและล้านนา พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูดนุพล มาเย็น A305 รับ : 30 จอง : 25 ที่ว่าง : 5 ยังไม่เต็ม
ศ32214 ประดิษฐ์ศิลป์สร้างสรรค์ 2 พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูรุ่งทิพย์ สัมพันธ์อำนวย A318 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ศ32214 ประดิษฐ์ศิลป์สร้างสรรค์ 2 ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูรุ่งทิพย์ สัมพันธ์อำนวย A318 รับ : 30 จอง : 21 ที่ว่าง : 9 ยังไม่เต็ม
ง32264 นวัตกรรมการจัดการเกษตร 4 (ธุรกิจผลไม้ครบวงจร) พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูนุสบา ครุฑแจ่ม อาคารการงาน รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ง32264 นวัตกรรมการจัดการเกษตร 4 (ธุรกิจผลไม้ครบวงจร) ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูพัฒิยา โชติศรีพันธุ์พร อาคารการงาน รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ง32207 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้เบื้องต้น พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูชโนโชติ โสตะนิรัชกฤดา - รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ง32207 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้เบื้องต้น ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูชโนโชติ โสตะนิรัชกฤดา - รับ : 30 จอง : 19 ที่ว่าง : 11 ยังไม่เต็ม
จ30203 การเขียนภาษาจีน 1 พุธ คาบ 7 Jia Bo c202 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
จ32216 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูศิริขวัญ อูปคำแดง c202 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
อ32205 Ready for take off พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูฐิติมา เพชรประดับ C509 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท30209 วาทศาสตร์และการสื่อสารของมนุษย์ พุธ คาบ 7 ครูพัชรมัย แสนสุข B711 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท30208 ศิลปะแห่งการนำเสนอ พุธ คาบ 7 ครูพลากรณ์ แสงอุไร A310 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ท33207 วรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูอรุณี ชั้งตั้งเติมพงษ์ A310 รับ : 30 จอง : 3 ที่ว่าง : 27 ยังไม่เต็ม
ค30215 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ พุธ คาบ 7 ครูอรพิม บ่อทอง A314 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ค30214 แก้สมการ A-MATH พุธ คาบ 7 ครูวิมาลา โมบขุนทด - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ค33208 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์มุ่งสู่มหา;วิทยาลัย ศุกร์ คาบ 6-7 ครูวิมาลา โมบขุนทด - รับ : 30 จอง : 22 ที่ว่าง : 8 ยังไม่เต็ม
ว30286 ออกแบบนิทรรศการ พุธ คาบ 7 ครูผกากรอง ทองแกมแก้ว - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว33266 The Planets พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูสิริษา เบ้าคำ A205 รับ : 30 จอง : 29 ที่ว่าง : 1 ยังไม่เต็ม
ว30201 ฟิสิกส์ยุคใหม่ พุธ คาบ 7 ครูสุพรรณ สีหล้า A214 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ว30244 ปฐมพยาบาล พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูชีววิทยา 1 C402 รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
ว33296 Computer Maintenance พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูวราลักษณ์ พงษ์พันธ์ A402 รับ : 30 จอง : 6 ที่ว่าง : 24 ยังไม่เต็ม
ว33296 Computer Maintenance ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูสุกัญญา อรัญวงศ์ A402 รับ : 30 จอง : 18 ที่ว่าง : 12 ยังไม่เต็ม
ส30282 วิถีชุมชนท้องถิ่น พุธ คาบ 7 ครูสุธาสินี นรินทร์ A1513 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส30247 การสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนออนไลน์ พุธ คาบ 7 ครูมลินี ขาวฤกษ์ - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส33286 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูชลธิชา ภูสามารถ C204 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ส33262 โลกสมัยใหม่ ศุกร์ คาบ 6-7 ครูชัยมงคล ทาลา - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ30211 นักพากษ์และผู้ประกาศทางกีฬา พุธ คาบ 7 ครูวิภาวัลย์ แสนสุข - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ30204 กลุ่มกีฬายิมนาสติก พุธ คาบ 7 ครูพรสวรรค์ ศิริโสม - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
พ33216 ฟุตบอล พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูพรสวรรค์ ศิริโสม - รับ : 30 จอง : 27 ที่ว่าง : 3 ยังไม่เต็ม
พ33216 ฟุตบอล ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูชัยณรงณ์ เพลิงสงเคราะห์ - รับ : 30 จอง : 27 ที่ว่าง : 3 ยังไม่เต็ม
พ33218 กรีฑา พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูณิชตา สิงห์โตหิน - รับ : 30 จอง : 34 ที่ว่าง : -4
พ33218 กรีฑา ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูกิตติ ไชโย - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ศ30208 ศิลปกรรมไทยศึกษา พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูยุทธนา ทรัพย์ทวี A306 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ศ30208 ศิลปกรรมไทยศึกษา พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูวิสันต์ หมูสีโทน A306 รับ : 30 จอง : 11 ที่ว่าง : 19 ยังไม่เต็ม
ศ33214 นาฏยประดิษฐ์ 2 พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูชฎาพร คงอุ่น 305 รับ : 30 จอง : 12 ที่ว่าง : 18 ยังไม่เต็ม
ศ33214 นาฏยประดิษฐ์ 2 ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูชฎาพร คงอุ่น 305 รับ : 30 จอง : 17 ที่ว่าง : 13 ยังไม่เต็ม
ง30262 การจัดการบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม พุธ คาบ 7 กลุ่ม 1 ครูพนิตตา พุ่มพวง - รับ : 30 จอง : 16 ที่ว่าง : 14 ยังไม่เต็ม
ง30262 การจัดการบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม พุธ คาบ 7 กลุ่ม 2 ครูอดิศร พรมสุรีย์ - รับ : 30 จอง : 15 ที่ว่าง : 15 ยังไม่เต็ม
ง33272 นวัตกรรมการจัดการเกษตร6 พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูพรรณทิพา สีถัน D301 รับ : 30 จอง : 22 ที่ว่าง : 8 ยังไม่เต็ม
ง33272 นวัตกรรมการจัดการเกษตร6 ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 2 ครูสถาพร ศรีอัฒชา D301 รับ : 30 จอง : 17 ที่ว่าง : 13 ยังไม่เต็ม
ง33268 อาหารเพื่อการค้า พฤหัสบดี คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูเบญจมาศ ทัดวงค์ D301 รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
ง33268 อาหารเพื่อการค้า ศุกร์ คาบ 6-7 กลุ่ม 1 ครูพรรณทิพา สีถัน D301 รับ : 30 จอง : 28 ที่ว่าง : 2 ยังไม่เต็ม
อ30203 ภาษาอังกฤษทางเทวตำนานและคัมภีร์ไบเบิลในวรรณกรรม พุธ คาบ 7 ครูอภิชาติ สวัสดี - รับ : 30 จอง : 30 ที่ว่าง : 0
อ33205 Fly me to the sky พฤหัสบดี คาบ 6-7 ครูอภิชาติ สวัสดี - รับ : 30 จอง : 24 ที่ว่าง : 6 ยังไม่เต็ม